थीम

मजकूर आकार

Current Size: 100%

भाषा

शोध

परिपत्रके

अ.क्र. दस्तऐवज डाउनलोड करा
1 न्यायसहायक वैज्ञानिक प्रयोगशाळा संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, यांच्या विश्लेषणांच्या कामाकरिता स्विकारण्यात येणाऱ्या शुल्कामध्ये वाढ करणेबाबत PDF icon डाउनलोड करा (121.7 KB) (मराठी)
2 अर्जित रजा व परिवर्तित रजा मंजूर करणे बाबत PDF icon डाउनलोड करा (128.59 KB) (मराठी)
3 यंत्रसामुग्री व उपकरणे यांचे सन २०२०-२०२१ व २०२१-२०२२ सालासाठी द्विवार्षिक सेवा करार करणेबाबत PDF icon डाउनलोड कर (44.13 KB) (मराठी)
4 न्यायसहायक वैज्ञानिक प्रयोगशाळा मुख्य इमारतीमधील प्रयोगशाळेतील उपकरणाबाबत PDF icon डाउनलोड करा (158.64 KB) (मराठी)
5 न्यायसहायक वैज्ञानिक प्रयोगशाळा, मुंबई येथे वरिष्ठ न्यायाधिशांच्या भेटीबाबत PDF icon डाउनलोड करा (108.5 KB) (मराठी)
6 प्रयोगशाळेत प्रतिवेदीत केलेल्या मागील ५ वर्षामधील अतिमहत्वाच्या आणि दोषसिद्धी झालेल्या (Interesting Cases) प्रकरणांची माहिती पुस्तीका तयार करणे PDF icon डाउनलोड करा (107.78 KB) (मराठी)
7 न्यायसहायक वैज्ञानिक प्रयोगशाळा, मुंबई येथे वरिष्ठ न्यायाधीशांच्या भेटीबाबत PDF icon डाउनलोड करा (38.54 KB) (मराठी)
8 एनएसजीमध्ये नॅशनल बॉम्ब डेटा सेंटर (एनबीडीसी) लॅब असिस्टंटची पदे भरणे PDF icon डाउनलोड करा (106.45 KB) (मराठी)
9 एस.वी.पी. नॅशनल पोलिस अकादमी, हैदराबाद येथे वरिष्ठ प्रयोगशाळेतील सहाय्यक पदासाठी भरतीसाठी नामनिर्देशन पत्रे - प्रतिनिधी PDF icon डाउनलोड करा (110.64 KB) (मराठी)
10 न्यायसहायक वैज्ञानिक प्रयोगशाळा संचालनालयात विश्लेषणात्मक प्रकरणे स्विकृत करताना करावयाच्या कार्यपद्धतीबाबत PDF icon डाउनलोड करा (135.87 KB) (मराठी)
11 कार्यालयीन उपस्थितीबाबत PDF icon डाउनलोड करा (987.84 KB) (मराठी)

बाह्य दुवे